جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نموده و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

آخرین شماره

No 18
شماره 18 سال 9
بهار - تابستان 1398
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

یکی از ریشه های باور به فرخندگی یا گُجَستِگی پاره های زمان را در کتب روایی میتوان جست.جستار نخستین در این روایات ،عمل کردن به محتوای آنها را رهنمون میشود.اما بازخوانی روایات موضوع ودسته بندی آنها روی دیگر این سکه یعنی بی اعتبار بودن پدیده ها در آفرینش نیک فرجامی یا نگون بختی را هویدا میسازد.سنجه هایی چون قرآن محوری،عرضه به روایات قطعی،سپهر رفتاری پیشوایان دین وسایه سار عقل رشدیافته ،ارزشمندترین ابزارها برای ترازیدن گفتارهای پیوند خورده به معصومان خواهند بود. این نوشتار به روش توصیفی-تحلیلی وبا استفاده از منابع کتابخانه ای درپی اعتبار سنجی جان مایه روایات نامبارک پنداری چهارشنبه است وسرانجام با استفاده از راهکارهای حدیث پژوهی محتوایی به رفوزش انگاره نحوست چهارشنبه در سنجه نقل وعقل دست می یابد.
البرز محقق گرفمی
DOI : 0
کلمات کلیدی : نحوست ، چهارشنبه ، روایات ، بررسی محتوایی ، قرآن ، ذاتی وعَرَضی

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :مرکز تخصصی علوم حدیث حوزه علمیه قم
مدیر مسئول :آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری
سردبیر : حجت الاسلام مهدی غلامعلی
هیئت تحریریه :
حجت الاسلام محمود احمدی میانجی
حجت الاسلام عباس پسندیده
حجت الاسلام علی راد
حجت الاسلام فرهاد عباسی
حجت الاسلام سید محمد کاظم طباطبایی
حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی
حجت الاسلام علی نصیری
حجت الاسلام هادی نصیری
شاپا :2423-3285
شاپا الکترونیکی :2423-3285

نمایه شده