مقاله


کد مقاله : 139604311745177105

عنوان مقاله : مخاطب حدیث و نقش آن در شناخت قضایای حقیقیه و خارجیه

نشریه شماره : 13 فصل پاییز - زمستان 1395

مشاهده شده : 540

فایل های مقاله : 3/74 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسین محققیان- محمدکاظم رحمان ستایش mohaqeq@gmail.com استاد دکترا

چکیده مقاله

ویژگیهای مخاطب، تأثیر مستقیمی بر شکلگیری نوع تخاطب و شیوۀ تعلیم و تعلّم دارد. انسانها استعداد، ارتکاز، ظرفیت و موقعیتهای گوناگونی دارند که هر کدام برنامهریزی مختص به خود را میطلبد. انتقال آموزههای دینی توسط این مخاطبان مختلف صورت گرفته است. معصومان؟عهم؟ در مواجهه با هر راوی، ظرافتهای مختص او را مدنظر قرار دادهاند. با در نظر گرفتن مجموعۀ روایات، میتوان ویژگیهای متعددی که معصومان؟عهم؟ در مواجهه با راویان لحاظ کردهاند، کشف کرد. یکی از فواید بررسی و شناخت ویژگیهای مخاطب، تأثیر اقتضاهای مختص هر راوی بر قضیۀ خارجیه شدن آن آموزه است. معصومان؟عهم؟ بر اساس ویژگیهای متنوع مخاطبان و بر اساس مصالح، در مواردی از بیان حکم حقیقی به راوی خودداری کرده، حکم مختص به واقعۀ خاص را به او منتقل کردهاند. هدف از این نگاشته، معرفی استقرائی این ویژگیهای مخاطب در شکلگیری قضایای حقیقیه و خارجیه در احادیث است.