مقاله


کد مقاله : 13960431181387109

عنوان مقاله : چگونگی مواجهۀ اهل بیت علیهم السلام با اهل کتاب

نشریه شماره : 13 فصل پاییز - زمستان 1395

مشاهده شده : 413

فایل های مقاله : 4/48 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدزارع- سیدمصطفی مطهری zaree@gmail.com دانش آموخته دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

شناخت دیدگاه اهلبیت علیهم السلام در مواجهه با اهل کتاب در ابعاد گوناگون، علاوه بر معرفی چهرۀ ایشان به عنوان الگوهای مدیریتی، در فهم زوایای مختلف آموزه های اسلامی نیز مؤثر است. در نوشتۀ حاضر، با مراجعه به منابع اسلامی و ارائه نمونه های روایی، مهمترین شاخصه های این موضوع بیان میشوند. این موارد عبارتند از: اخلاقمداری، گفتوگومداری عالمانه، قانون احترام، مهرورزی به اهل کتاب، عدالت محوری، وفاداری در پیمان‏ها و حفظ امنیت. دانسته است که این شاخصه ها در زمان برقراری حکومت اسلامی اهلبیت علیهم السلام تبلور یافتة رفتار ایشان در دوره اختیار نداشتن حکومت است نه آنکه امری صرفاً حکومتی باشد.