مقاله


کد مقاله : 139605011719247121

عنوان مقاله : ترجمه و نقد مقاله «حدیث شیعه»

نشریه شماره : 12 فصل بهار - تابستان 1395

مشاهده شده : 590

فایل های مقاله : 14/38 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدحسین بهرامی_ زینب السادات عربشاهی bahrami@gmail.com استاد دکترا

چکیده مقاله

اتان کلبرگ از مستشرقان برجستۀ معاصر که علاقۀ فراوانی به پژوهش در موضوع حدیث شیعه دارد، در مقاله‌ای به تبیین تاریخ گردآوری و تدوین حدیث شیعه و گونه‌شناسی موضوعی آن در قرون اولیه پرداخته است. این مقاله مشتمل بر نقاط مثبتی از جمله جامعیت گزارش در عین اختصار و نگاه مثبت به تاریخ تدوین آثار شیعی و ارتباط آن با دورۀ صدور احادیث است. از جمله مبانی قابل نقد کلبرگ در این مقاله، که موجب برخی نتیجه‌گیری‌های ناصواب شده، پذیرش فرضیۀ تکاملی بودن تاریخ تطور شیعه، تأکید بیش‌ از اندازه بر جدلی بودن حدیث شیعه و تصویر اشتباه از جایگاه و میزان تأثیرگذاری تقیه بر معارف شیعی است. مبانی کلبرگ و تعدادی از آرای وی که غالباً ناشی از اعتقاد به مبانی فوق است، پس از ارائه ترجمۀ مقاله مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.