مقاله


کد مقاله : 139605011729287123

عنوان مقاله : آسیبِ بسندگی به لغت نامه ها در فهم حدیث

نشریه شماره : 12 فصل بهار - تابستان 1395

مشاهده شده : 435

فایل های مقاله : 10/8 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سیدحسن فاطمی موحد fatemi@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

فهم حدیث برای کسانی که از زمان صدور حدیث فاصله گرفته اند، نیازمند بررسی با روشی دقیق است. به دلیل رعایت نکردن این مهم، پاره¬ای احادیث، در جامعه و حتی در گفتار و نوشتار متخصصان، با معانی اشتباه، رواج یافته‌اند. منشأ برخی لغزش ها، بسنده کردن به لغت¬نامه¬ها برای درک معناست؛ اما پس از بررسی ها و دقت های لازم، معلوم می‌شود گاهی این منابع نتوانسته اند از عهدۀ توضیح دقیق برآیند. این نوشتار با ذکر نمونه هایی، کاستی لغت نامه ها را نشان می دهد تا خواننده دریابد که برای درک معنای واژه‌های حدیث، همیشه نمی¬تواند به این کتاب ها اعتماد کند بلکه باید با بررسی دقیقِ قرائن درونی و بیرونی حدیث، به مراد معصوم(ع) پی ببرد.