مقاله


کد مقاله : 139605021249247136

عنوان مقاله : مفهوم شناسی و نسبت سنجی دو اصطلاح «حديث» و «سنت»

نشریه شماره : 11 فصل پاییز - زمستان 1394

مشاهده شده : 456

فایل های مقاله : 347 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سیدمحمدکاظم طباطبایی mk.tabatabaei@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

تصور رايج در انديشه و زبان حديث پژوهان، اين همانی ميان دو اصطلاح «سنت» و«حديث» است. اين تصور آفات پژوهشی فراوانی را در حوزه انديشه ای و کارکردی «حديث» ايجاد نموده است. اما اصطلاح پژوهی اين دو واژه در دانش حديث با توجه به پيش فرض ها، کارکردها و مصاديق آن، نمايانگر تغاير مفهومی «سنت» و«حديث» بوده که اصطلاح نگاری های موجود را با چالشی جدی مواجه می سازد. ضبط دقيق اصطلاح «سنت» در دانش حديث به معنای «ما صدر عن النبي(ص)» و تبيين نقاط فارغ مفهوم حديثی آن با مفاهيم هم عرض در ديگر دانش های اثر گذار بر حديث و همچنين اثبات دلالت اصطلاحی «حديث» بر «گزارش سنت» موضوع اين نگارش است.