مقاله


کد مقاله : 13960502131277140

عنوان مقاله : پندارۀ وجود توثیق عام برای مشایخ جعفر بن بشیربجلی

نشریه شماره : 11 فصل پاییز - زمستان 1394

مشاهده شده : 476

فایل های مقاله : 363 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدصادق بخشی جویباری bakhshi@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

رجالیان در بازشناسی حال راویان و بحث در بارۀ وثاقت و یا ضعف ایشان افزون بر توثیقات فردی و خاص گاه درمواردی با استناد به قواعدی کلی وفراگیر، گروهی از راویان را در شمار موثقان وارد کرده و به اعتبار روایاتشان حکم نموده اند.واکاوی دقیق برخی توثیقات عمومی از جمله مسائلی است که درمطالعات راوی شناسی از اهمیت بسزائی برخوردار است. توثیق مشایخ جعفر بن بشیر بجلی از جمله اموری است که از سوی برخی علمای متاخر به عنوان توثیقی فراگیر تحت ضابطه ای خاص معرفی شده است.پژوهش حاضر پس از شناسائی شخصیت رجالی وحدیثی جعفر بن بشیر وگزارشی از نظریة «توثیق مشایخ جعفر بن بشیر»، به نقد این نظریه پرداخته است. اين نظریه دارای بازتاب های گوناگونی دربين رجاليان متاخر امامی بوده داشته است. به گونه ای که برخي معتقد به وثاقت تمام استادان جعفر بن بشیر شده وبرخي ديگر به علت وجود اشکالات چند،آن را غیر معتبردانسته اند. ناگفته پیداست که درصورت پذیرش این نظریه بخشی از راویان مجهول الحال را باید در شمار ثقات دانست و بسیاری از روایات بدینسان از ضعیف به صحیح رخ می نمایانند. پژوهش حاضر با بررسی دلائل طرفداران این نظریه ـ با تکیه به یافته های رجالی و حدیثی ـ نا تمامی نظریه را اثبات نموده است.از اینرو، مشایخ جعفر بن بشیر همانند دیگر راویان نیاز به اثبات واحراز وثاقت دارد.