مقاله


کد مقاله : 139605261234577571

عنوان مقاله : مؤلفه‌های مدیریت اقتصادی امام علی علیه السلام با تأکید بر نهج البلاغه

نشریه شماره : 10 فصل بهار - تابستان 1394

مشاهده شده : 560

فایل های مقاله : 671 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مریم شجاعی حقیقی- مهدی مردانی shojaei@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

از جمله عوامل پیشرفت اقتصادی در جامعه اسلامی، بهره‌گیری از مدیریت شایسته و کارآمد است. این مدیریت در نظام اقتصاد اسلامی مبتنی بر مبانی و مؤلفه‌هایی است که سیره و سخن امیرمؤمنان یکی ‌از بهترین منابع شناسایی و استخراج آنها به شمار می‌رود. بررسی دقیق و جامع نهج‌البلاغه نشان می‌دهد سه حوزۀ اقتصادی تولید، توزیع و مصرف، در کنار دو اصل مدیریتی برنامه‌ریزی و نظارت، مؤلفه‌های مدیریت اقتصاد علوی را تشکیل می‌دهد. نتایج به دست آمده از این پژوهش _ که با رویکرد اکتشافی _ تحلیلی انجام شده است _ بیان‌گر آن است که اصلی‌ترین برنامۀ امام علی در بخش تولید ثروت، تأمین منابع مالی از طریق دریافت خراج و زکات، در بخش توزیع درآمد، تقسیم مساوی بیت‌المال و در بخش مصرف، توجه به عمران و آبادانی است. داشتن برنامه‌ای مشخص در مدیریت منابع اقتصادی و نیز توجه ویژه به مقولۀ نظارت از دیگر ویژگی‌های مدیریتی امام علی در حوزه اقتصاد بوده است.