مقاله


کد مقاله : 139605311653297661

عنوان مقاله : پی‌آمدهای حکم وصیت از منظر قرآن و روایات

نشریه شماره : 9 فصل پاییز - زمستان 1393

مشاهده شده : 621

فایل های مقاله : 2/96 MB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

وصیت، وظیفه‌ای است که به موجبِ شرع برای فرد مسلمان مقرر شده و دارای پی‌آمد‌های اجتماعی، اخلاقی و اقتصادی است. برقراری عدالت، حمایت از نیازمندان، پیش‌گیری از بروز اختلاف، وفای به عهد، استحکام پیوندهای خانوادگی، جبران کوتاهی‌ها در طول حیات، آمادگی برای مرگ، تدبیر امور بعد از مرگ و تداوم اعمال صالح، اصلاح مجاری اقتصادی، کاهش فاصلۀ طبقاتی، پرداخت دیون مالی و ایجاد امنیت اقتصادی، از جملۀ این پی‌آمد‌هاست.