مقاله


کد مقاله : 139606041444377724

عنوان مقاله : «قوم جایگزین» در روایات تفسیری

نشریه شماره : 7 فصل پاییز - زمستان 1392

مشاهده شده : 386

فایل های مقاله : 4/2 MB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

خداوند در آیۀ 54 سورة «مائده»، مؤمنان را تهدید فرموده که در صورت ارتداد و بازگشت از دین، قوم دیگری را با شش ویژگیِ برجسته، جای گزین آنان خواهد کرد. در اینکه «قوم جایگزین» چه کسانی هستند، در روایات فریقین از پنج گروه یاد شده است: امیرمؤمنان(ع) و اصحابش، سلمان و قومش، ابوبکر و یارانش، ابوموسی و اهل یمن و سرانجام، امام عصر(عج) و یارانش. در این نوشتار، با بررسی نقاط قوت و ضعف هر یک از این روایات، روشن شد که تنها روایات مربوط به امام عصر(عج) و یارانش به عنوان مراد تنزیلی و ذاتی ِآیه به شمار آمده و منطبق با قرائن داخلیِ آن هستند. همچنین روایات مربوط به امیرمؤمنان(ع) و برخی از یاران ایشان در جایگاه مصداق تطبیقی، با قرائن پیوسته و ناپیوستۀ آیۀ مزبور سازگاری داشته و مورد پذیرشند، ولی بقیة موارد به جهت ناسازگاری با قرائن موجود در آیه، نه در جایگاه مراد تنزیلی قابل پذیرشند و نه در جایگاه مصداق تطبیقی.