مقاله


کد مقاله : 139606041537297730

عنوان مقاله : درنگی در حدیث: «علماء امّتی افضل من أنبیاء بنی اسرائیل»

نشریه شماره : 7 فصل پاییز - زمستان 1392

مشاهده شده : 494

فایل های مقاله : 4/39 MB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

روایت: «علماء امّتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل» بسیار مشهور است، اما دربارۀ سند و متن این روایت شبهاتی وجود دارد. روایت مزبور در منابع حدیثیِ کهن به چشم نمی‏خورد، و به انضمام برخی قرائن، اطمینان به صدور آن از رسول اکرم بسیار مشکل اسم. در فرض صدور هم، از آن جا که به حکم عقل و نقل، پیامبران بنی اسرائیل معصومند و تفضیل علمای غیر معصوم بر انبیای معصوم صحیح نیست، «علما» را یا به قرینۀ این که در برخی روایات، اهل بیت «علما» و شیعیان «متعلمان» معرفی شده‏اند، باید بر وجود ایشان تطبیق کرد و یا بر شاگردان ممتاز مکتب اهل بیت ، همچون سلمان فارسی که به درجات بالای ایمان دست یافته و به مقام عصمت اختیاری رسیده‏اند، چراکه ایشان نیز همچون انبیا بر مردم زمانۀ خویش حجتند.