مقاله


کد مقاله : 139606041829497738

عنوان مقاله : پیشینه درایه در شیعه با بررسی کاربرد مصطلحات حدیثی در کتب اربعه

نشریه شماره : 6 فصل بهار - تابستان 1392

مشاهده شده : 416

فایل های مقاله : 323 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

«درایة الحدیث» علمی است که از دیرباز مورد توجه دانشمندان حدیث بوده است. آن چه از پژوهش های انجام شده در تاریخ علم درایه در بین اهل سنت و شیعه نمایان می شود، حکایت از سابقة بیشتر این دانش در میان اهل سنت دارد، و مشهور است که شکل گیری مباحث درایه ای در شیعه به زمان شهید ثانی و پس از ایشان برمی گردد؛ آن چه از بررسی مباحث درایه ای موجود در احادیث و کتب اربعة حدیثیِ شیعه، به دست می آید که این دانش در دوران معصومان وجود داشته است، و این به معنای نقصان نتیجه گیری های مشهور در تاریخ علم درایه است. پژوهش حاضر در صدد است با تمرکز بر کتب اربعة شیعه، وجود مصطلحات درایه ای را در میان شیعه اثبات کند. نتیجه این که، سابقة دانش درایةالحدیث در شیعه از دوران معصومان خواهد بود.