مقاله


کد مقاله : 1396060418557735

عنوان مقاله : پندارة نحوست ماه صفر

نشریه شماره : 6 فصل بهار - تابستان 1392

مشاهده شده : 388

فایل های مقاله : 275 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

روایت بشارت دادن به خروج از ماه صفر در مجموعه های روایی شیعه نقل نشده و تنها در دو - سه کتاب معاصر آمده است. هیچ کدام از این کتاب ها سندی برای آن ذکر نکرده و منبع حدیثی کهن یا معتبری برای آن نیاورده اند. در میان اهل سنت نیز، محدثانِ مشهور به ساختگی بودن این خبر تصریح کرده اند. حدیث مشابه این خبر با متن: «مَنْ بَشَّرَنِی‏ بِخُروجِ آذارَ فَلَهُ الْجَنَّةُ» نیز نقل شده که اهل تسنن آن را هم ساختگی دانسته اند، اما محدثان شیعه هرچند آن را ساختگی نخوانده اند، ولی با توجه به فضا و سبب صدورش، با موضوع نحوست ایام و ماه صفر مرتبط ندانسته اند. گفتنی است مولوی در اشعارش بدون اشاره به هیچ منبع و سندی به خبر نخست استناد کرده اما آن را دالّ بر نحوست ماه صفر ندانسته است. مولوی، خوشحال شدن پیامبر را نه به دلیل تمام شدن ماه صفر، که به معنای بشارت به ماه ربیع الاول به عنوان ظرف زمانیِ رحلت و عروج خویش دانسته است، زیرا پیامبر اکرم به لقای خدا می اندیشد و دوست دار وصال اوست.