مقاله


کد مقاله : 139606051344337752

عنوان مقاله : واکاوی روایت حراست از جان پیامبر صل الله علیه وآله وسلم و عرضة آن بر آیة «ابلاغ»

نشریه شماره : 5 فصل پاییز - زمستان 1391

مشاهده شده : 389

فایل های مقاله : 605 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

در شماری از منابع اهل سنت، در ارتباط با حفاظت از جان رسول گرامی اسلام صل الله علیه وآله وسلم روایات گوناگونی وارد شده است. این روایات با تکیه بر فراز: «والله یعصمک من الناس» از آیة «ابلاغ»، بدون توجه به شأن نزول و ارتباط آن با دیگر فرازها، در صدد القای داستان هایی هستند که گویا تا قبل از نزول آیة مزبور، نگهبانانی پیامبر صل الله علیه وآله وسلم را حفاظت می کردند و پس از ضمانت مستقیم الهی مبنی بر حفظ جان پیامبر، نیاز به نگهبانان برطرف شده، پیامبر آنان را آزاد ساخت. بررسی این روایات، گویای حقایق مهمی از مظلومیت امیرمؤمنان علی علیه السلام است، در این نوشتار، ضمن تبیین فرازهای آیه «ابلاغ» و بیان مشترکات آن بین فریقین، روایات مزبور در چهار گروه طبقه بندی شده و با استفاده از منابع تاریخی و عرضة این گروه ها بر آیه، نادرستی آن ها مورد تأکید قرار گرفت.