مقاله


کد مقاله : 139606051358537753

عنوان مقاله : معرفی برخی از منشورات حديثى شيعه در شبه قاره

نشریه شماره : 5 فصل پاییز - زمستان 1391

مشاهده شده : 471

فایل های مقاله : 334 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

بعد از اختراع صنعت چاپ، شبه قاره- به خصوص هند- يكي از كانون های مهم نشر آثار مکتوب در آسيا بوده كه منشورات آن، نواحي هم جوار، به ويژه ايران را تحت تأثير قرار مي داد. بخش مهمي از اين کتاب ها، آثار شيعة اماميه است كه در ميان آن ها آثار مربوط به حديث و علوم حديث شيعه، جايگاه ويژه اي دارد. جايگاه اين آثار و كميت و كيفيت آن ها، آن چنان كه بايد، تا كنون مورد ارزيابي و مداقه قرار نگرفته است. در اين نوشتار، هفده اثر از منشورات حديثي شيعه در شبه قاره، به صورت اجمالي طرح و مشخصات آن ها ذكر مي گردد. نگارنده به تك تك اين كتاب ها مراجعه نموده و نسخه ها را بررسي و اطلاعات را از آن ها يادداشت کرده است. ملاحظة عنوان اين آثار و تاريخ چاپ آن ها، مشخص مي سازد كه شبه قاره چه نقشي در گسترش فرهنگ و علوم شيعه داشته است. و نياز دارد كه منشورات ديگر شيعي در اين منطقه، بررسي و كاوش شود.