مقاله


کد مقاله : 13960605175857765

عنوان مقاله : بررسی تحلیلی جایگاه و اعتبار کتاب «التمحیص»

نشریه شماره : 5 فصل پاییز - زمستان 1391

مشاهده شده : 563

فایل های مقاله : 607 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

شناخت میزان اعتبار کتابی که مشتمل بر اخبار معصومان علیهم السلام است، تأثیر مستقیمی در توجه به روایات آن دارد. محمد بن همام اسکافی، از بزرگان محدثان شیعه است. وی عالمی قابل اعتماد بود. کتاب التمحیص منسوب به اوست. این کتاب تا پیش از علامه مجلسی ره شناخته شده نبود، اما در سند آغازین آن نام ابن همام به چشم می‌خورد. برخی هم این کتاب را به ابن شعبه حرانی نسبت داده اند. آیا التمحیص کتابی معتبر است؟ نوشتار حاضر می‌خواهد، شناسنامه ای تحلیلی از التمحیص ارائه کرده و زمینه را برای اعتبارسنجی آن فراهم کند. این مقاله دربردارندة نویافته هایی دربارة ابن همام اسکافی و کتابش است. یافته های جدید در مباحثی چون انتساب کتاب به مؤلف، جایگاه مؤلف و کاربردی بودن روایات التمحیص قابل پی گیری است.