مقاله


کد مقاله : 13960605189467766

عنوان مقاله : بررسی آثار رنگ‌ها بر روان انسان با تکیه بر قرآن و حدیث

نشریه شماره : 5 فصل پاییز - زمستان 1391

مشاهده شده : 396

فایل های مقاله : 711 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

رنگ یکی از نشانه هاى خدا در جهان هستى است که تجلّى آن بر پيكر موجودات، جلوه ای خاص به طبيعت بخشيده است. رنگ‌ها نقش ويژه اى در حیات بشری دارند و انسان‌ها از رنگ‌های مختلف تأثیر می پذیرند. رابطۀ میان انسان و رنگ نیازمند شناسایی است تا بتوان از آن برای بهبود زندگی و کاهش خطرات بهره گرفت. اين پژوهش در صدد است با تکیه بر آيات قرآن و روايات معصومان علیهم السلام ، به این پرسش پاسخ گوید که اثرات روانی رنگ‌ها بر جانِ آدمی چیست. هدف این نگاشته، تهیۀ اولین بخش الگوی بهره برداری درست از رنگ‌ها، و فرضیۀ آن وجود رابطه میان رنگ و انسان است. ویژگی تحقیق حاضر این است که بر اساس متون قرآن و حدیث به موضوعی طبیعی و کاربردی پرداخته، فرضیه و دیدگاه های خود را بر اساس آن سامان داده و در دسته بندی مناسبی ارائه کرده است.