مقاله


کد مقاله : 139606061844517788

عنوان مقاله : تعامل حديث با دانش‌هاي بشري

نشریه شماره : 3 فصل پاییز - زمستان 1390

مشاهده شده : 430

فایل های مقاله : 375 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عبدالهادی مسعودی h.masoudy@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

با نقد دو روش موجود در گفت‌وگوافکندن میان حدیث و دانش بشری، یعنی روش تأليفي و روش گزاره‌سازی متناظر، روش سومی را به نام «گفت‌وگوی گام به گام مشارکتی» تعریف، پیکربندی و پیشنهاد کرده‌ایم. مراحل اجرایی این روش عبارت‌اند از: امکان‌سنجی، هموارکردن مسیر گفت‌وگو، فرضیه‌سازی بر پایه داده‌های حدیث، صحت انتساب، ریزپردازی به جای نظریه‌پردازی و آزمون فرضیه که همة این‌ها در بخش نخست مقاله آمده است. در بخش دوم مقاله، به سه مانع موجود این شیوه اشاره و از تقدس متون دینی و مشکل نقد آن‌ها، ناآشنایی با شیوه دانش‌های نوین و راه‌هاى به بن‌بست رسيده، ياد و راه خروج نشان داده شده است. در برخی از بخش‌ها نمونه‌هایی برآمده از دل این شیوه که بیشتر از دو دانش روان‌شناسی و پزشکی برخاسته‌اند، ارائه شده است.