مقاله


کد مقاله : 139606071532527807

عنوان مقاله : داوری داوران معصوم درحدوث و قِدَم «ما سوی‌الله»

نشریه شماره : 3 فصل پاییز - زمستان 1390

مشاهده شده : 515

فایل های مقاله : 837 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سیدعلی اصغر پیشکش pishkesh.saa@gmail.com مدرس کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

یکی از زیربنایی‌ترین مباحث در اصول اعتقادات، مسئلة حدوث و قِدَم است که همواره مورد توجه دانشمندان قرار گرفته و دیدگاه‌های متفاوت اندیشمندان را به خود اختصاص داده است. اهمیت این مسئله و تفاوت دیدگاه‌ها به همراه لحن تندی که نسبت به مخالف وجود دارد، نویسندة مقاله حاضر را واداشت تا با تفکر در سخنان سخنوران معصوم و کشف دیدگاهشان در این مسئلة پُرتنش، به جست‌وجوی اعتقاد درست باشد. به نظر می‌رسد که داوران معصوم، ماسوی را بی‌هیچ تبصره و استثنایی حادث می‌دانند؛ یعنی ماسوی ابتدا داشته و «نبوده» و «بود» شده است.