مقاله


کد مقاله : 139607301846528672

عنوان مقاله : بازیابی و اعتبارسنجی آثار «علی بن مهزیار» با تکیه بر بخش اصول کتاب الکافی

نشریه شماره : 14 فصل بهار - تابستان 1396

مشاهده شده : 554

فایل های مقاله : 1/18 MB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

«علی بن مهزیار» نوشتارهای حدیثی فراوانی تصنیف کرد. علمای قرن‌های چهارم و پنجم به این آثار دسترسی داشته‌اند. فهرست‌نویسان نیز این نوشتارها را گزارش کرده‌اند. کلینی در تدوین الکافی از این نوشته‌ها بهره برده است. در این مقاله، طرق به کتاب‌های نامبرده اعتبارسنجی‌ شده و احادیث گرفته‌شده از کتاب‌های «علی بن مهزیار» در بخش اصولِ کتاب الکافی بازیابی شده است. 16 حدیث از چهار کتاب ابن‌مهزیار در این بازیابی به‌دست آمد. روش این نوشته کتابخانه‌ای است که بر اساس داده‌های سندی و متنی به تحلیل سند و متن می‌پردازد.