مقاله


کد مقاله : 13961223145022101303

عنوان مقاله : ادوار استنباط از فعلِ معصوم در اندیشه شیعه

نشریه شماره : 15 فصل پاییز - زمستان 1396

مشاهده شده : 538

فایل های مقاله : 747 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مهدی مردانی mardani@gmail.com دانش آموخته دکترا

چکیده مقاله

فعلِ معصوم یکی از منابع مهم استنباط است و نقش مؤثری در کشف آموزه‎های دینی دارد. تحلیل استنادات انجام‎شده به فعلِ معصوم، از اهتمام اندیشمندان شیعه به این منبع استنباط حکایت می‎کند. پژوهش حاضر کوشیده است با نگرشی تحلیلی - تاریخی، میزان کارآمدی فعلِ معصوم در استنباط آموزه‎های دینی را بنمایاند و تطوّر کارایی این منبعِ استنباط در دوره‌های مختلف را نشان دهد. برآیند ارجاعات انجام گرفته به فعلِ معصوم نشان می‎دهد این مؤلفۀ حدیثی در سه دورۀ مختلف مورد توجه اهل بیت علیهم السلام ، اصحاب و عالمان شیعه بوده و منبع استنباط بوده است. در این میان، بسامد استنادات انجام‎گرفته به افعال نبوی نسبت به دیگر معصومان، نشان‎دهنده نقش برجسته پیامبر اسلام در اندیشه شیعه است.