مقاله


کد مقاله : 13970717164880

عنوان مقاله : نقد روایت «طائر» در مدخل «شهید» دایرةالمعارف قرآن لیدن

نشریه شماره : 16 فصل بهار - تابستان 1397

مشاهده شده : 369

فایل های مقاله : 300 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 زهره اخوان مقدم - نعیمه تقوی فردود naeimeh_taghavi@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

بحث دربارۀ «منزلگاه شهید بلافاصله پس از شهادت و پیش از رستاخیز» از موضوع های مورد توجه محققان دینی همچون: متکلمان، مفسران و مستشرقان بوده و این توجه ویژه، منجر به تألیف آثاری در این زمینه گردیده است؛ «ویم ریون» (مستشرق معاصر) در مقالهای که تحت عنوان «شهید» در دایرةالمعارف قرآن به چاپ رسانده، دربارۀ منزلگاه شهیدان، نظراتی را مطرح و تحلیل کرده است؛ در این نوشتار، «جایگاه بلافاصلۀ شهید پس از شهادت» در بستر آیات قرآن و احادیث معتبر بررسی و نظری مستند ارائه میشود؛ سپس دو دیدگاه «ریون» در این موضوع، که دارای مبنای روایی است،بیان شده و پس از بررسی صحت استناد آن و باتکیه بر نظریۀ برگزیده، به تحلیل محتوایی آن پرداخته می شود؛ در نهایت نوشتار حاضر به نقد دیدگاه سومی پرداخته که «ریون» آن را پذیرفته و اساس آن را روایتی می‏داند که نام آن را «طائر» گذارده است؛ با نقد این روایت از طرق عقلی، نقلی و تاریخی کشف می شود که روایت مذکور بهدلیل داشتن نشانه هایی از مسئلۀ تناسخ و همچنین تناقض این روایت با روایات دال بر جسم مثالی و تناقض با جایگاه و کرامت شهید و نیز به علت داشتن آثاری از عقاید انحرافی فرقۀ زیدیه، ساختگی و جعلی است