مقاله


کد مقاله : 13970717164885

عنوان مقاله : شیوۀ صحیح اعتبارسنجی روایات بحارالانوار از دیدگاه آیت الله محمدآصف محسنی در مشرعة بحارالانوار

نشریه شماره : 16 فصل بهار - تابستان 1397

مشاهده شده : 429

فایل های مقاله : 709 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سیداحمد حسینی حنیف - علی توسلی asef.hanif@gmail.comm استاد -

چکیده مقاله

بحث اعتبار روایات کتاب بحارالانوار یکی از موضوعات بحث برانگیز در میان عالمان است؛ شیخ حیدرحب الله کتاب المعتبر من بحارالانوار را در معرفی روایاتی که از جهت سند معتبر هستند، نگاشته و آن را به دیدگاه آیتالله محمدآصف محسنی در کتاب مشرعة بحارالانوار نسبتداده است؛ درحالیکه بیانهای صریح نویسنده مشرعة بحارالانوار گویای آن است که ایشان روشهای دیگری از اعتبارسنجی روایات را، افزونبر اعتبارسندی، پذیرفتهاند؛ ایشان در موارد فراوان در کتاب مشرعة یادآور میشود: هرچند برخی روایتها از جهت سندی معتبر نیستند، ولی به کمک راههای اعتبارسنجی فراسندی میتوان اعتبار آنها را ثابت کرد؛ این پژوهش میکوشد با استقراء در کتاب مشرعة اعتبار فراسندی روایات فراوانی - که به گمان نویسنده «المعتبر من بحارالانوار» از نظر آیت الله محسنی نامعتبرند- را همراه با نقل دیدگاههای آیتالله محسنی و بیان نمونههایی از اعتبارسنجی فراسندی به اثبات برساند.