مقاله


کد مقاله : 13980129178750

عنوان مقاله : نقش تأویل در اعتبارسنجی إسناد حدیث

نشریه شماره : 17 فصل پاییز - زمستان 1397

مشاهده شده : 624

فایل های مقاله : 290 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد مرادی moradi_215@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

اين نوشته، در پی بررسی جایگاه تأویل در فهم دقیق حدیث و نیز حفظ جایگاه آن به عنوان سندی معتبر در متون دینی است؛ ازآنجایی که حدیث، منبعی مهم و غیرقابل چشم پوشی در معرفت دین است، کاوش در ابعاد و رسیدن به حقیقت آن، از نیازهای بنیادین علم حدیث است؛ چنانکه از گذشته‏ های دور، این رویکرد در میان عالمان اسلامی وجود داشته است؛ واقعیت این است که در لا به ‏لای احادیث، سخنان و گزاره‏ هایی وجود دارد که با قرآن، حدیث و عقل ناسازگارند؛ برای حل این ناسازگاری، راهکارهایی اندیشیده و ارائه شده است. این پژوهشِ توصیفی تحلیلی، با استفاده از دیدگاه های شارحان حدیث و نیز دانشیان اصول فقه، کوشیده است، مسئلۀ تأویل حدیث و اعتبارسنجی آن را بررسی کند. نتیجه این نگاشته، تبیین این نکته است که تأویل، علاوه بر فهم عمیق ‏تر حدیث، در اعتباربخشی به آن، نقشی غیرقابل چشم پوشی دارد.