مقاله


کد مقاله : 13980129178753

عنوان مقاله : سبک های ارتباطی اهل بیت علیه السلام در تغییر نگرش مخاطبان

نشریه شماره : 17 فصل پاییز - زمستان 1397

مشاهده شده : 406

فایل های مقاله : 356 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدصادق شجاعی s-shojaei@yahoo.com استادیار دکترا
2 جعفر جدیری jjafar138@gmail.com استادیار دکترا
3 محمد امین انواری نسب Amin6066@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

نگرش و تغییر نگرش یکی ‏از موضوعات مهم در حوزه روانشناسی است که ارتباط تنگاتنگی با رفتار افراد دارد. ازآنجاکه اهل بیت علیه السلام به عنوان هادیان بشریت دارای بهترین روش ها در شیوه ارتباطی و تغییر نگرش افراد هستند؛ این پژوهش به سراغ سبک های ارتباطی ایشان رفته است. هدف بررسی سبک های ارتباطی اهل‏ بیت علیه السلام، در تغییر نگرش مخاطبان است و روش به کاررفته در این پژوهش توصیفی ــ تحلیلی است؛ بدین منظور، ابتدا آموزه های مربوط به سبک های تربیتی اهل‏ بیت علیه السلام از منابع اسلامی استخراج و باتوجه به هدف پژوهش مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد اهل‏ بیت علیه السلام در تغییر نگرش مخاطبان از پنج سبک انگیزش محور، اقناعی، تأکیدی، عینی سازی و واکنشی استفاده می کردند. معصومان علیه السلام در سبک انگیزش محور از تقویت کننده های مثبت، تنبیه، الگو و طرح پرسش و در سبک عینی سازی از روش های بلاغی، داستانی و نمایشی، در سبک اقناعی از روش های استدلال، ایجاد جذابیت، در سبک تأکیدی از روش تکرار محتوا و هیئت تأکیدی در قالب های مختلف و در سبک واکنشی از واکنش آرام، ارعابی، خطابی و نظامی استفاده می کردند.