مقاله


کد مقاله : 13980129178757

عنوان مقاله : ناقدان حدیث شیعه در اُردُن؛ کتابشناسی جدیدترین کتب اهل سنت اردن درباره حدیث شیعه

نشریه شماره : 17 فصل پاییز - زمستان 1397

مشاهده شده : 516

فایل های مقاله : 151 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مهدی غلامعلی Mahdigh53@gmail.com استاد دکترا

چکیده مقاله

از دیرباز برخی نویسندگان اهل سنت بامطالعه متون روایی شیعه به نقد روایات شیعی پرداخته اند. در سال های اخیر حجم نگارش های این چنینی نسبت به قبل افزایش یافته است. در این مقاله با سه اثر جدید از کتاب های منتشرشده در اُردن آشنا می شویم که هر یک از زاویه ای به احادیث امامیه توجه کرده اند. کتاب های «کافی السنة من کافی الشیعة» و «صریح الإمامة» هر دو اثر محمد الصالح الضاوی است. نویسنده در کتاب اول مجموعه احادیث نبوی در اصول کافی را ارزیابی می کند و در کتاب دوم احادیث مربوط به اثبات امامت را نقد کرده است. کتاب «دراسات فی طرق الحدیث عن الأئمة» اثر سودد الالوسی به ارزیابی طرق روایات اهل بیت پرداخته و گمان کرده که بسیاری از راویان اهل بیت انسان های فاسد و غیرقابل اعتماد هستند. هر سه کتاب از پژوهش ضعیف نویسندگان، بیگانه بودن ایشان با شیوه های ارزیابی شیعه و عدم تتبع کافی حکایت دارد. مؤلفان بیشتر به منابع اینترنتی یا واسطه اعتماد کرده و به نظرمی رسد این آثار تنها قابل استفاده برای جوانان عامه ای است که امکان مطالعه منابع شیعی را ندارند.