راهنمای تدوین مقاله


باسمه تعالی

راهنمای نویسندگان مجله حدیث حوزه

قابل توجه نویسندگان محترم؛

-نشریه در تلخیص و ویرایش مطالب آزاد است.

-مقاله ارسالی به زبان فارسی، تحقیقی و مستند باشد.

-مقاله ارسالی از 25 صفحه(300 کلمه ای) فراتر نرود.

-مقاله ارسالی باید دارای چکیده، کلیدواژه(3تا6واژه)، مقدمه، بدنه اصلی، نتیجه و فهرست منابع بوده و در صفحات A4  حروفچینی شود و همراه  CD  یا پست الکترونیکی ارسال شود.

-ارجاعات  در پاورقی و به صورت زیر تنظیم شود:

الف) کتاب

نام کتاب، جلد، صفحه. [الکافی، ج 6، ص 214.]

ب) مجله

«نام مقاله»، نام نویسنده، صفحه.[«اعتبارسنجی و مفهوم شناسی احادیث من بلغ»، محمود کریمیان، ص 17.]

-آدرس آیات در پاورقی و به صورت (سوره: آیه.) بیاید. [بقره: 12.]

-فهرست منابع در پایان مقاله، بر حسب حروف الفبایی و به شکل زیر تنظیم گردد:

الف) کتاب

نام کتاب، نام و نام خانوادگی نویسنده. مترجم، محل انتشار: ناشر، نوبت چاپ، تاریخ انتشار.

ب) مقاله

عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده. نام مجله: نام ناشر، سال انتشار، شماره مجله.

-ارسال ترجمه انگلیسی (عنوان، چکیده و کلید واژه­ ها) پس از پذیرش مقاله الزامی است.

-مقاله ارسالی نباید در هیچ نشریه داخلی یا خارجی چاپ شده باشد.

-مسئولیت محتوایی مقاله ها بر عهده نویسندگان است.