راهنمای تدوین مقاله


باسمه تعالی

راهنمای نویسندگان مجله حدیث حوزه

قابل توجه نویسندگان محترم؛

ـ نشریه در تلخیص و ویرایش مطالب آزاد است.

ـ مقاله ارسالی به زبان فارسی، تحقیقی و مستند باشد.

ـ مقاله ارسالی از 25 صفحه(300 کلمه ای) فراتر نرود.

ـ مقاله ارسالی باید دارای چکیده، کلیدواژه(3 تا 6 واژه)، مقدمه، بدنه اصلی، نتیجه و فهرست منابع بوده و در صفحات A4  حروفچینی شود.

ـ ارجاعات  در پاورقی و به صورت زیر تنظیم شود:

الف) کتاب

نام کتاب، جلد، صفحه. (الکافی، ج 6، ص 214.)

ب) مجله

«نام مقاله»، نام نویسنده، صفحه.(«اعتبارسنجی و مفهوم شناسی احادیث من بلغ»، محمود کریمیان، ص 17.)

ـ نشانی آیات در پاورقی و به صورت (سوره: آیه.) بیاید. (بقره: 12.)

ـ فهرست منابع در پایان مقاله، بر حسب حروف الفبایی و به شکل زیر تنظیم گردد:

الف) کتاب

نام کتاب، نام و نام خانوادگی نویسنده. مترجم، محل انتشار: ناشر، نوبت چاپ، تاریخ انتشار.

ب) مقاله

عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده. نام مجله: نام ناشر، سال انتشار، شماره مجله.

ـ ارسال ترجمه انگلیسی (عنوان، چکیده و کلید واژهها) پس از پذیرش مقاله الزامی است.

ـ مقاله ارسالی نباید در هیچ نشریه داخلی یا خارجی چاپ شده باشد.

ـ مسئولیت محتوایی مقاله ها بر عهده نویسندگان است.

 

تذکرات:

ـ فایل pdf  و word مقاله بدون نام نویسندگان بارگذاری شود.

ـ مشخصات کامل نویسندگان شامل نام و نام خانوادگی، سمت و رتبه علمی، ایمیل و شماره تماس به صورت جداگانه در قسمت پیوست بارگذاری شود.