شناسنامه


به نام خدا

با استناد به نامه شماره 12695 شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی حوزه­ های علمیه مورخ 94/11/08 دوفصلنامه حدیث حوزه به رتبه علمی-ترویجی ارتقا یافت.