اخبار نشریه

هزینه ارزیابی و چاپ

پیرو مصوبۀ مجله حدیث حوزه، مبنی بر پرداخت هزینه داوری و چاپ مقالات، نویسندگان محترم می بایست پس از تایید اولیه مقاله توسط سردبیر، مبلغ 500.000 ریال جهت ارزیابی و پس از تایید نهایی مبلغ 1.500.000 ریال جهت چاپ در مجله به حساب مجله واریز و تصویر فیش واریزی را در سامانه بارگذاری نمایند.

شماره حساب:   35-5555551-11-5201
شماره کارت:   6409-0051-7370-6063
شماره شبا:   35-5510-5555-0110-5201-0600-82
نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران

به نام مرکز مدیریت حوزه های علمیه

 

باتشکر

سردبیر نشریه حدیث حوزه