اخبار نشریه

رعایت راهنمای تدوین مقاله الزامی است

باسمه تعالی

 

نویسندگان گرامی؛

 

رعایت راهنمای تدوین مقاله الزامی است.

 

در صورت عدم رعایت راهنمای تدوین، مقاله ارزیابی نخواهد شد.